Algemene voorwaarden | Dealid

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst van Dealid en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen bij het gebruik van de Dienst. Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hierna volgende betekenis:
Aanbieder: een bedrijf dat Kortingscodes beschikbaar heeft gemaakt;
Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen de Website, waar deze toegang toe krijgt door het invullen van zijn Login;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dealid;
Dienst: de door Dealid aangeboden dienst, bestaande uit het minimaal één keer per maand versturen van Kortingsbonnen per post, zoals nader omschreven in artikel 4;
Gebruiker: de natuurlijke persoon die door middel van een Account gebruik maakt van de Dienst, waaronder de Website en de daar beschikbare Kortingscodes;
Kortingsbon: de passen die per post verstuurd worden aan de Gebruikers en gebruikt kunnen worden om een korting te krijgen;
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;
Kortingscodes: de aanbiedingen voor een product of dienst die de Aanbieder via een Kortingsbonnen beschikbaar heeft gemaakt, nader omschreven in artikel 4;
Login: de gegevens waarmee de Gebruiker toegang kan verkrijgen tot zijn Account, bestaande uit een combinatie van een wachtwoord met e-mailadres, of een Facebook-account;
Privacy Verklaring: de privacy verklaring van Dealid, beschikbaar via Dealid.nl/privacyverklaring;
Dealid: dit bedrijf, gevestigd en kantoorhoudende te (5623 EP) Eindhoven, aan de Tetrodestraat 72, en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 70109249 te Eindhoven;
Website: de website van Dealid, bereikbaar via Dealid.nl alsmede alle onderliggende pagina’s.
1.2 Voor toepassing van deze Algemene Voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt. Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Dienst, waaronder een Account, de Kortingscodes of de Website en alle overige door Dealid aan Gebruiker verleende diensten. Eventuele voorwaarden van Gebruiker worden hierbij nadrukkelijk afgewezen. 2.2Dealid is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om het Account te verwijderen en de Dienst niet meer te gebruiken. 2.3Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Dealid zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding. Artikel 3. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid 3.1Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een Account aanmaken. Gebruiker kan een Account aanmaken door het opgeven van een Login of door gebruik te maken van de gebruikersnaam en wachtwoord van zijn bestaande Facebook-account. 3.2Gebruiker staat er jegens Dealid voor in dat de informatie die hij of zij bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst. 3.3Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Login. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Login aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Login van de Dienst wordt gemaakt. Dealid mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Login. 3.4Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Login in handen is gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Dealid daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Login. 3.5Dealid is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen. 3.6Dealid is niet gehouden om – al dan niet op verzoek van een Gebruiker – bepaalde functionaliteiten van de Dienst en/of Kortingscodes op de Website te behouden, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. 3.7Dealid garandeert niet dat (alle onderdelen van) de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Dealid is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst. 3.8De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst en Kortingscodes. Dealid is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van telecommunicatie die via de telecommunicatieprovider in rekening worden gebracht. 3.9In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Dealid ten dienste staan, is Dealid te allen tijde, zonder opgave van reden en/of voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
i.Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
ii.Dealid van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden of Dealid kunnen toebrengen.
Artikel 4. De Dienst 4.1De Dienst van Dealid bestaat uit het versturen van Kortingsbonnen met daarop een Kortingscode voor producten en diensten van verschillende Aanbieders. Deze Kortingscodes worden op verschillende manieren met de Gebruikers gedeeld:
i.Via Kortingsbonnen die de Gebruiker ontvangt indien hij binnen de doelgroep van de Aanbieder valt. Afhankelijk van de Aanbieders en vraag & aanbod ontvangt de Gebruiker minimaal één (1) keer Kortingsbonnen per maand. Afhankelijk van de ingestelde frequentie door Gebruiker kan dit vaker voorkomen. Over de daadwerkelijk bezorging is geen uitspraak te doen en kan ook niet over worden gecorrespondeerd;
ii.Via e-mailberichten met daarin Kortingscodes van Aanbieders. Dit zal met name voorkomen bij zogenoemde last-minute situaties waarbij een Kortingscode per direct verspreid dient te worden. De Gebruiker kan zich hier via een in de e-mail ontvangen link voor uitschrijven;
iii.Via de Website waarop de Gebruiker de ontvangen Kortingsbonnen terug kan vinden in zijn of haar Account.
4.2Wanneer een Gebruiker een Kortingscode heeft geselecteerd of ontvangen, kan hij de aangeboden code gebruiken op de wijze zoals aangegeven bij die Kortingscode. Er worden twee soorten van gebruik aangeboden:
i.Kortingscode die Gebruiker dient te tonen bij de kassa in een fysieke winkel of locatie;
ii.Kortingscode die Gebruiker dient in te vullen bij het afrekenen op een webpagina van een Aanbieder.
4.3De Gebruiker begrijpt en erkent dat Dealid enkel door Aanbieders aangegeven aanbiedingen als Kortingscodes weergeeft op de Website en Kortingsbonnen. Dealid heeft derhalve geen invloed op de (inhoud van de) aanbiedingen die worden gedaan middels de Kortingscodes of de (wijze waarop de) Aanbieders uitvoering hebben gegeven aan de aanbieding. Dealid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens, aanbiedingen en overige informatie met betrekking tot de Kortingscodes. 4.4De Dienst – waaronder de Website, Kortingsbonnen en de Kortingscodes – wordt geleverd op basis van een inspanningsverplichting en is een generiek product. De Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). Dealid sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en beschikbaarheid van de Website en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 4.5De Gebruiker kan alleen gebruik maken van de Dienst indien hij zich op de Website heeft geregistreerd met onderstaande gegevens, zoals ook is verklaard in de Privacy Verklaring:
i.Naam;
ii.Adres en woonplaats;
iii.Geslacht;
iv.Geboortedatum;
v.E-mailadres;
vi.Mobiele telefoonnummer;
vii.Interessegebieden (te selecteren uit een voorgedefinieerde lijst met categorieën);
4.6Het is Gebruiker niet toegestaan om:
i.gebruik te maken van andere dan de door Dealid goedgekeurde tools om de Website te gebruiken en/of te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Website toegankelijk gemaakte informatie, waaronder de Kortingscodes, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
ii.de Dienst te gebruiken op enige wijze dat tot gevolg heeft dat de systemen van Dealid worden blootgesteld aan virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Dealid te omzeilen;
iii.gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Dealid;
iv.de via de Dienst verkregen Kortingscodes te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
v.inbreuk te maken op de rechten van Dealid en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, tenzij Dealid of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat;
vi.de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Algemene Voorwaarden, of anderszins te handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Verklaring, of enige geldende wet- en/of regelgeving;
vii.in het gebruik van de Dienst te handelen op enigerlei wijze die onrechtmatig is, of de belangen en goede naam van Dealid kan schaden;
of
viii.derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.
Artikel 5. Korting 5.1Op de Website en Kortingsbonnen worden Kortingscodes aangeboden. Op basis van deze Kortingscodes heeft de Gebruiker bij de aankoop van een bepaald product of dienst recht op een korting in de vorm van een percentage, bedrag of andere kortingsconstructie. De korting waar Gebruiker recht op heeft staat te allen tijde vermeld bij de desbetreffende aanbieding en is beperkt geldig en/of beschikbaar. Aan het recht op deze korting kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van actievoorwaarden, welke staan vermeld bij de Kortingscode en eventueel dienen te worden geaccepteerd door de Gebruiker om de gegeven korting te krijgen. De voorwaarden in de actievoorwaarden kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden. In voorkomend geval prevaleren de bepalingen van de actievoorwaarden boven deze Algemene Voorwaarden, voor zover dit ziet op een korting waarop die actievoorwaarden van toepassing zijn. 5.2Om gebruik te maken van de Kortingscodes dient de Gebruiker het betreffende product of dienst te willen kopen. De aankoop kan geschieden in fysieke winkels van de Aanbieder of op de webpagina van deze Aanbieder. De Gebruiker toont in de fysieke winkels bij de kassa de Kortingscode voor het ontvangen van de korting. Ook is het mogelijk om de Kortingscode op de webpagina van de Aanbieder alvorens het afrekenen in te vullen waarna de korting wordt gegeven. Artikel 6. Garanties en vrijwaringen 6.1De Gebruiker is jegens Dealid aansprakelijk voor, en vrijwaart Dealid volledig tegen, alle schade en kosten die Dealid lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst en/of de Kortingscodes of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door Dealid gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed. 6.2De Gebruiker staat er jegens Dealid voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Dealid voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het gebruik van Kortingscodes, op enigerlei wijze onrechtmatig is. 6.3De Applicatie kan hyperlinks bevatten waarmee Gebruiker de Website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Dealid heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden andere voorwaarden van toepassing zijn. Dealid accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden. Artikel 7. Aansprakelijkheid 7.1Iedere aansprakelijkheid van Dealid uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad of uit andere hoofde, is uitgesloten, voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan. 7.2Indien Dealid aansprakelijk is jegens de Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is dit beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De totale aansprakelijkheid van Dealid jegens de Gebruiker zal nooit meer dan EUR 250 bedragen. 7.3Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
i.redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van Dealid aan de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden;
ii.redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze bepaling;
iii.redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze bepaling.
7.4Iedere aansprakelijkheid van Dealid voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving en omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Dealid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, data en/of documenten en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer. 7.5Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dealid wordt gemeld. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 7.6De in dit artikel genoemde beperking komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dealid of diens leidinggevenden (“eigen handelen”). Artikel 8. Overmacht 8.1Dealid is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst indien sprake is van overmacht. 8.2Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor het aanbieden van Dealid cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Dealid, tekortkomingen van door Dealid ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden. Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten 9.1De IE-rechten met betrekking tot de Dienst, waaronder de Website, alsmede de via de Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, behoudens Kortingscodes, berusten bij Dealid en/of haar licentiegevers. 9.2Onder de voorwaarden die in deze Algemene Voorwaarden zijn gesteld, geeft Dealid de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Website, voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden. 9.3Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enig IE-recht aan Gebruiker over te dragen of afstand te doen van enige IE-rechten. Artikel 10. Privacy 10.1Bij het aanmaken van een Account, gedurende het gebruik van de Dienst, alsmede bij het bezoeken van de Website worden (persoons)gegevens aan Dealid verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Verklaring van Dealid en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. De Privacy Verklaring kan hier worden ingezien. Artikel 11. Duur en beëindiging 11.1De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Account te verwijderen. 11.2Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Dealid verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Account. 11.3De Gebruiker heeft geen recht op enige vergoeding voor de Kortingscodes die hij op het moment van beëindiging van zijn Account in zijn Account heeft ontvangen of gebruikt. 11.4Dealid blijft gerechtigd om alle informatie die de Gebruiker aan Dealid heeft verstrekt te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Privacy Verklaring. Dealid zal echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle informatie die de Gebruiker in zijn Account heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren. 11.5Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn beëindiging van de overeenkomst te overleven, zullen tussen Dealid en Gebruiker van kracht blijven. Artikel 12. Varia 12.1Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. 12.2Alle geschillen die tussen Gebruiker en Dealid ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van 's-Hertogenbosch, tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd. 12.3Dealid mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is zijn enige mogelijkheid om het gebruik van de Dienst staken en zijn Account te verwijderen. Artikel 13. Winacties 13.1Op de Website en social media kanalen kunnen Winacties worden aangeboden. Er wordt deelgenomen aan de Winactie door te voldoen aan de daarbij genoemde voorwaarden. Door deelname aan de Winactie maakt de Gebruiker kans op de prijs, bij meerdere prijzen kan de Gebruiker maar één prijs winnen. Deelname aan een Winactie is uitgezonderd voor medewerkers van Dealid, alsmede een ieder die op eniger wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Winacties. 13.2Aan deelname van de Winactie kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van actievoorwaarden, welke staan vermeld bij de Winactie en eventueel dienen te worden geaccepteerd door de Gebruiker om aan de Winactie deel te nemen. De voorwaarden in de actievoorwaarden kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden. 13.3Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen en kunnen niet ingewisseld worden voor diensten/producten van Dealid of betrokken partijen. Er geldt voor een door de Gebruiker geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering of niet ophalen van de prijs vervalt deze. 13.4De winnaar van de Winactie wordt direct na de actieperiode gekozen via een willekeurige loting en worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Het winnen van een prijs is uitsluitend voorbehouden aan deelnemers ouder dan 16 jaar. Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd. 13.5Gebruiker garandeert dat de voor de Winactie verstrekte persoonsgegevens correct, volledig en up-to-date zijn. Dealid is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet correct, volledig op up-to-date zijn van de door Gebruiker verstrekte informatie . 13.6Dealid is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik of misbruik van een prijs of verantwoordelijk voor enige aanvullende kosten die voortvloeien uit deelname aan een Winactie.